Податкові аспекти міжнародної реструктуризації бізнесу

Чрезвычайно актуальная статья посвящена вопросам, связанным с налоговыми аспектами, на которые необходимо обратить внимание при международной реструктуризации бизнеса. Особое внимание автор уделяет трансфертному ценообразованию, правилу «тонкой капитализации», а также отчетности международных групп компаний. Разумеется, упомянутый перечень вопросов исчерпывающим не является.Міжнародна спільнота веде глобальну боротьбу з уникненням від оподаткування, фінансуванням тероризму та відмиванням коштів. Подальше використання офшорних компаній в міжнародних структурах є неможливим. Щодня все більше посилюються заходи з контролю за діяльністю банків, які детально вивчають своїх клієнтів, остерігаючись великих штрафів. Тепер для того щоб відкрити рахунок в іноземному банку, необхідно довести фактичну присутність компанії в місці її реєстрації. Потрібно надати докази, що підтверджують наявність реального офісу, працевлаштованих працівників, а також докази, що підтверджують ведення бізнесу — наявність реальних контрагентів та контрактів з ними. Щоб скористатися угодою про уникнення подвійного оподаткування при виплаті пасивних доходів, сьогодні нерезиденту вже буде недостатньо лише наявності довідки-підтвердження статусу податкового резидента. З метою застосування пільгової ставки податків необхідно довести той факт, що отримувач доходу є бенефіціарним (фактичним) власником доходу. Варто зазначити, що бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або посередником щодо такого доходу. Окрім того, задля запобігання зловживанням податковими угодами, планується введення тесту основної мети (Principal Purpose Test). Тест основної мети означає, що пільги згідно з податковою угодою не будуть надаватися до прибутку або капіталу, якщо є підстави вважати, що
отримання такої пільги було однією з основних цілей транзакції. Також звертатиметься увага на те, чи була комерцій намета і сутність у призначенні здійснення транзакції, або ця операція мала на меті отримання податкових пільг. Існує безліч податкових аспектів, на які потрібно звертати увагу в межах міжнародної реструктуризації. До основних аспектів, на мою думку, належать правила трансфертного ціноутворення, правило «тонкої капіталізації», правила звітності міжнародних груп компаній в розрізі країн (CbC Report/local file).

Щодо правил трансфертного ціноутворення
Правила трансфертного ціноутворення передбачають, що прибуток від усіх транскордон нихоперацій (що відповідають критеріям контрольованих операцій) повинен бути визначений відповідно до принципу «витягнутої руки». Згідно з принципом «витягнутої руки», обсяг оподатковуваного прибутку вважається визначеним правильно, якщо умови (ціни) угоди між пов’язаними особами не відрізняються від ринкових умов. У разі виявлення невідповідностей умов однієї або більше контрольованих операцій ринковим умовам платнику податків будуть донараховані податкові зобо в’язання, які виникли б у нього при ринковому ціноутворенні та правильному визначенні прибутку. Критерії для визначення операції конт рольованою містяться в Податковому кодексі України (п. 39.2). Контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме:
• гос подарські операції, що здійснюються з пов’язаними особами-нерезидентами;
• зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерів-нерезидентів;
• господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими в державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України;
• господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи; перелік організаційно-правових орм таких нерезидентів у розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України;
• господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.
Господарські операції з нерезидентами (за винятком операцій між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) повинні відповідати одночасно таким
умовам:
• річний оподатковуваний дохід платника податку від будь-якої діяльності повинен перевищувати 150 млн грн (за вирахуванням ПДВ та акцизів);
• загальна сума операцій платника податків з пов’язаним контрагентом-нерезидентом за рік повинна перевищувати 10 млн грн (за вирахуванням ПДВ та акцизів).
Що стосується постійного представництва, то господарські операції між нерезидентом та його постійим представництвом в Україні визнаються контрольованими, якщо обсяг таких операцій перевищує 10 млн грн на рік (за вирахуванням ПДВ та акцизів).

Щодо правила «тонкої капіталізації»
Правило «тонкої капіталізації» ґрунтується на особливостях відображення в податковому обліку процентів за кредитами. У разі перевищення суми боргових зобов’язань перед особами-нерезидентами над сумою власного капіталу платника податку більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та лізингових компаній більше ніж у 10 разів) процентні витрати за такими зобо в’язаннями відображаються за спеціальними правилами. Якщо сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що проводять виключно лізингову діяльність, більше ніж у 10 разів), такі платники податку збільшують фінрезультат до оподаткування на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку відсотків за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями на 50% від суми:
• фінансового результату до оподаткування;
• фінансових витрат;
• амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюються нарахування таких відсотків.

Щодо правил звітності міжнародних груп компаній в розрізі країн (CbC Report/local file)
Зазначене правило поки що не має відображення в національному податковому законодавстві, проте його введення передбачається з імплементацією плану BEPS. Воно передбачає необхідність підготовки консолідованої фінансової звітності у разі наявності двох або більше юридичних осіб чи утворень без статусу юридичної особи, які пов’язані між собою за критеріями володіння або контролю таким чином, що є обов’язковим, згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності або іншими міжнародно визнаними стандартами складання фінансової звітності. Проектом закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою імплементації Плану протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування», підготовленим Міністерством фінансів та
Національним банком України, передбачені також інші податкові аспекти, які необхідно враховувати під час проведення реструктуризації бізнесу.

Автор: Н. БЕЦ

Источник: Юридична Газета. — 2019. — №1. — С. 10.

You may also like