Кабинет Министров Украины принял постановление “О внесении изменения в пункту 2 Порядка декларирования зерна субъектами хранения зерна”

Постановлением Кабинета Министров от 03.06.2013 № 387 изменяется п. 2 Порядка декларирования зерна субъектами хранения зерна, утвержденного 12.12.2002. В соответствии с упомянутым изменением перечень видов субъектов хранения зерна становится не исчерпывающим. В связи с важностью такой новеллы ниже приводим упомянутые изменения и Порядок полностью на языке оригинала.

Пресс-центр Международной юридической службы (Interlegal)

Источник: Информационная система “Лига”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 червня 2013 р. N 387
Київ
Про внесення зміни до пункту 2 Порядку декларування зерна суб’єктами зберігання зерна
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміну до пункту 2 Порядку декларування зерна суб’єктами зберігання зерна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1877 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2307; 2007 р., N 24, ст. 982; 2011 р., N 85, ст. 3102), доповнивши його після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
“іншими суб’єктами господарювання.”.
У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим – дев’ятим.
Прем’єр-міністр України
М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 грудня 2002 р. N 1877

ПОРЯДОК

декларування зерна суб’єктами зберігання зерна

1. Цей Порядок визначає механізм декларування зерна суб’єктами зберігання зерна, форму декларації про його обсяги, відповідальних за організацію і забезпечення проведення декларування та подання узагальнених даних органам виконавчої влади.

2. Декларація подається суб’єктами зберігання зерна:

зерновим складом – щодо обсягів зерна державного продовольчого резерву, державного резервного насіннєвого фонду, регіональних ресурсів, іншого зерна, що перебуває на зберіганні (крім зерна, закладеного до державного матеріального резерву);

суб’єктом виробництва зерна – щодо обсягів власного зерна, що зберігається ним у власних або орендованих зерносховищах.

Декларація подається за формою згідно з додатком 1.

(абзац перший пункту 2 замінено абзацами згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2007 р. N 554,

у зв’язку з цим абзаци другий – п’ятий

вважати абзацами п’ятим – восьмим)

Декларації за підписом керівника та головного бухгалтера суб’єкта зберігання зерна – юридичної особи, а для суб’єкта зберігання зерна – фізичної особи – за підписом такої особи подаються державним інспекціям сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах за місцем зберігання зерна щомісяця до 5 числа наступного звітного періоду станом на 1 число наростаючим підсумком.

(абзац п’ятий пункту 2 у редакції постанови

Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

Суб’єкти зберігання зерна, які не мали зерна на початок або кінець звітного періоду, але здійснювали операції із зерном у період між звітними датами, подають декларацію з відображенням обсягів зберігання зерна протягом цього періоду.

Декларація складається в двох примірниках. Перший примірник знаходиться у суб’єкта зберігання зерна – юридичної або фізичної особи, другий – в державній інспекції сільського господарства. Термін зберігання декларації 3 роки.

(абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

Інформація про власників зерна є конфіденційною.

3. Державні інспекції сільського господарства:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

подають у п’ятиденний термін зведені матеріали за формою зведеної інформації згідно з додатком 2 з пояснювальною запискою Держсільгоспінспекції, а також Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним держадміністраціям;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з

постановами Кабінету Міністрів України від 28.03.2007 р. N 554,

від 20.10.2011 р. N 1115)

безоплатно видають бланки декларації, дають роз’яснення щодо її заповнення та проводять їх реєстрацію.

4. Суб’єкти зберігання зерна – юридичні і фізичні особи несуть відповідальність за своєчасність, повноту і достовірність даних, зазначених у декларації, згідно із законодавством.

Додаток 1

до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ

про обсяги зберігання зерна

станом на __________________

1. Найменування суб’єкта зберігання зерна – юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи та її місце проживання ______________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи ________________________________________________________________________

3. Вид зернових ресурсів ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Обсяг зберігання зерна

(тонн)

Найменування культури

Перебуває на зберіганні на початок звітного періоду

Надходження за звітний період

Використання (реалізація) за звітний період

Перебуває на зберіганні на кінець звітного періоду

1. Пшениця м’яка, усього

у тому числі:

2-го класу

3-го класу

4-го класу

5-го класу

6-го класу

некласифікована

2. Пшениця тверда

3. Жито, усього

у тому числі:

група “А”

група “Б”

4. Ячмінь, усього

у тому числі

пивоварний

5. Овес

6. Кукурудза

7. Зернобобові, усього

у тому числі горох

8. Просо

9. Гречка

10. Рис

11. Тритикале

12. Зерносуміш

13. Сортове та гібридне насіння,

усього

у тому числі:

озимих зернових культур

ярих зернових і зернобобових

культур

кукурудзи

Усього зерна _________________________

Насіння олійних культур, усього

у тому числі:

соняшник

соя

ріпак

інше

Керівник суб’єкта зберігання

зерна – юридичної особи

_______

(підпис)

_______________

(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

Головний бухгалтер суб’єкта

зберігання зерна – юридичної особи

_______

(підпис)

_______________

(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Суб’єкт зберігання зерна –

фізична особа

_______

(підпис)

_______________

(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

Реєстраційний номер

_________

___ ____________ 20__ р.

Посада та підпис особи, яка

зареєструвала декларацію

_______

(підпис)

_______________

(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

Додаток 2

до Порядку

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ

про декларування зерна суб’єктами його зберігання по

______________________________________________

(регіон)

станом на ____________ 20__ р.

Найменування культури

Кількість зерна (насіння), що перебуває на зберіганні на кінець звітного періоду,

тис. тонн

усього

у тому числі продовольчого

1. Пшениця м’яка, усього

у тому числі:

2-го класу

3-го класу

4-го класу

5-го класу

6-го класу

некласифікована

2. Пшениця тверда

3. Жито, усього

у тому числі:

група “А”

група “Б”

4. Ячмінь, усього

у тому числі

пивоварний

5. Овес

6. Кукурудза

7. Зернобобові, усього

у тому числі горох

8. Просо

9. Гречка

10. Рис

11. Тритикале

12. Зерносуміш

13. Сортове та гібридне насіння,

усього

у тому числі:

озимих зернових культур

ярих зернових і зернобобових

кукурудзи

Усього зерна __________________________

Насіння олійних культур,

усього

у тому числі:

соняшник

соя

ріпак

інше

Декларування за видами зернових ресурсів

Усього, тис. тонн

_________________________________________

у тому числі:

державний продовольчий резерв

(зерно Аграрного фонду)

_________________________________________

державний резервний насіннєвий фонд

_________________________________________

регіональні ресурси

_________________________________________

власні ресурси, усього

_________________________________________

у тому числі в Аграрному фонді в режимі

заставних закупівель

_________________________________________

інше зерно, що зберігається

Розподіл обсягів задекларованого зерна за місцем зберігання

Усього зерна, тис. тонн

_________________________________________

у тому числі те, що зберігається:

на зернових складах

_________________________________________

у суб’єктів виробництва зерна, які

зберігають його у власних або

орендованих зерносховищах

_________________________________________

в інших суб’єктів господарювання

_________________________________________

Кількість зареєстрованих

декларантів _________________________________________

Кількість декларантів, що подали

декларації __________________________________________

Начальник інспекції

____________________

(підпис)

______________________________”

(ініціали та прізвище)

(додаток замінено додатками 1 і 2 згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 28.03.2007 р. N 554)

____________

Читайте также